Eurostar Danmark

Accura har repræsenteret Eurostar Danmark i konsortiesag

Vejstriber på en vej.
Scroll
Case

Accura har repræsenteret Eurostar Danmark i konsortiesag

Sagen omhandlede Vejdirektoratets genudbud af kørebaneafmærkninger i 3 distrikter i marts 2014. Det var muligt at byde både på enkelte distrikter og med samlerabat ved tildeling af flere distrikter. Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S (tidligere LKF Vejmarkering A/S) valgte at byde på den samlede opgave som et konsortium med en samlerabat, da ingen af parterne havde kapacitet til hver især at byde på den samlede opgave, og da de vurderede, at den reelle konkurrence stod om den samlede opgave. Konsortiet vandt den samlede opgave med det samlet set laveste bud på opgaven. En konkurrent klagede til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der herefter valgte at gå ind i sagen.

I juni 2015 traf Konkurrencerådet afgørelse om, at konsortiesamarbejdet var ulovligt på linje med et klassisk kartel, da de to virksomheder kunne have budt hver for sig på enkelte distrikter, hvilket resulterede i færre udbud. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse i april 2016.

Sagen blev indbragt for Sø- og Handelsretten, som ophævede de tidligere afgørelser i august 2018. Den omstændighed, at en virksomhed, der ønsker at byde på opgaven, ikke har kapacitet til selv at byde på den samlede opgave, men kun på enkeltdistrikter, kunne efter rettens opfattelse ikke afskære en virksomhed fra at indgå i et konsortium med henblik på at give et samlet bud på alle distrikter, da en sådan begrænsning ikke nødvendigvis vil skærpe konkurrencen. Ifølge retten viste de to virksomheders kapacitetsberegninger, at de var ude af stand til at afgive et bud på alle distrikter, og konkurrencemyndighederne havde ikke godtgjort, at de to virksomheders kapacitetsberegninger ikke var retvisende.

Konkurrencerådet ankede afgørelsen til Højesteret, som i november 2019 tilsidesatte Sø- og Handelsrettens afgørelse. Retten betragtede de to virksomheder som konkurrenter, da der ikke var holdepunkter for, at konkurrencen i kraft af den særlige rabatstruktur kun angik den samlede opgave. Derudover anførte retten, at konsortiet fjernede konkurrencen mellem de to virksomheder og overtrådte de konkurrenceretlige regler.

Accura har repræsenteret Eurostar Danmark A/S i sagen.