Forretningsbetingelser

1 Indledning

1.1
Forretningsbetingelserne gælder for alle de opgaver, som Accura Advokatpartnerselskab (“Accura”) bistår vores kunder med, medmindre vi skriftligt har aftalt andet med den enkelte kunde. Forretningsbetingelserne har forrang over kundens eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende.

2 Opgavens udførelse

2.1
Vi fastsætter rammerne for vores udførelse af opgaven i samarbejde med vores kunde.

2.2
Vi definerer opgaven i fællesskab og så vidt muligt skriftligt i en e-mail, et aftalebrev eller en rammeaftale. I forretningsbetingelserne fastsætter vi vilkårene for vores udførelse af opgaven, og de kan alene fraviges ved skriftlig aftale med os.

2.3
Vi opbevarer sagens dokumenter i op til 10 år fra opgavens afslutning.

2.4
Vi rådgiver udelukkende om dansk ret.

3 Honorar og fakturering

3.1
Vi beregner som udgangspunkt vores honorar på baggrund af medgået tid. Vi inddrager desuden andre faktorer i vores beregning af honoraret. Det kan fx være det ansvar, der er forbundet med vores rådgivning, eller det resultat, som vores kunde opnår.

3.2
Vi fakturerer vores honorar én gang om måneden. Vores betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling opkræver vi morarente efter gældende regler.

3.3
Vi giver efter anmodning et ikke-bindende honoraroverslag, inden vi påbegynder vores rådgivning. I forbrugerforhold oplyser vi dog altid kunden om honoraret, inden vi påbegynder vores rådgivning.

4 Klientmidler og deponering

4.1
I Accura håndterer vi klientmidler efter Advokatsamfundets regler.

4.2
Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder vores kunde, som også betaler eventuelle negative renter på klientkontoen.

4.3
Lov om indskyder- og investorgarantiordning gælder for indeståender på vores klientkonti. Det indebærer, at indeståender på op til EUR 100.000 er dækket, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende. Denne grænse gælder for vores kundes samlede indskud i pengeinstituttet.

4.4
Vi er ikke ansvarlige for indskud på vores klientkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

5 Markedsføring

5.1
Medmindre vi har aftalt andet med vores kunder, offentliggør vi nyheder om udvalgte afsluttede og offentligt kendte opgaver, som vi har løst sammen.

6 Immaterielle rettigheder

6.1
Vores kunder har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, når det følger af sagen. Vi bevarer dog ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der knytter sig til materialet. Vores materiale må ikke stilles til rådighed for andre uden vores forudgående skriftlige samtykke.

6.2
Accuras navn og logo tilhører Accura og må ikke anvendes i markedsføring eller på anden vis uden vores forudgående skriftlige samtykke.

7 Compliance

7.1
Vi er omfattet af hvidvaskloven og skal derfor blandt andet etablere og løbende opdatere kundekendskab til vores kunder. I kundekendskabsproceduren indgår tre overordnede elementer:
(a) Vi indhenter identifikationsoplysninger om vores kunde.
(b) Vi indhenter oplysninger om juridiske personers ejer- og kontrolstruktur og identificerer de reelle ejere.
(c) Vi kontrollerer vores fysiske kunders og de reelle ejeres identitet.

7.2
Som advokatvirksomhed behandler vi personoplysninger. I vores privatlivspolitik har vi beskrevet, hvordan vi behandler personoplysninger. Den er tilgængelig her.

7.3
Vi har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som vi får kendskab til som led i vores rådgivning.

7.4
Vi har etableret en procedure for at konstatere eventuelle interessekonflikter ved modtagelse af sagen og håndtere eventuelle interessekonflikter.

7.5
Når vi rådgiver kunder, der er noteret på et reguleret marked, følger vi reglerne om intern viden og det regelsæt, der gælder for handel med noterede værdipapirer.

8 Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

8.1
Accura er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for følgerne af eventuelle fejl, som vores partnere og medarbejdere begår.

8.2
Vores ansvar for følgerne af én skade kan ikke overstige DKK 50 mio., og en kundes samlede krav kan ikke overstige DKK 100 mio. inden for det samme eller det følgende kalenderår.

8.3
Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab eller tab af data, avance, indtjeningspotentiale eller goodwill. Vores ansvar omfatter heller ikke andre former for indirekte tab eller tab, som følge af at et kontoførende pengeinstitut bliver nødlidende.

8.4
I Accura rådgiver vi udelukkende om dansk ret. Hvis der er behov for rådgivning om udenlandsk ret, skal kunden engagere lokale advokater.

8.5
Vi hæfter ikke for danske eller udenlandske rådgivere, som vi efter aftale med kunden har anmodet om bistand fra, eller som kunden har engageret efter vores anvisning.

8.6
Vi har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab til dækning af vores rådgivning, dog med respekt af den ansvarsbegrænsning, som er anført i dette pkt. 8.

9 Klager, lovvalg og tvister

9.1
Vores kunder kan klage over vores adfærd eller vores salær til Advokatnævnet. Advokatnævnets fysiske adresse er Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og Advokatnævnets website er www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.

9.2
Tvister mellem os og vores kunder skal afgøres efter dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler.

9.3
Enhver tvist i erhvervsforhold i forbindelse med Accuras rådgivning eller aftalens indhold, herunder tvister om aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsinstituttet skal anvende de regler, som gælder ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftssagen skal finde sted i København, og processproget skal være dansk.

9.4
Hvis tvisten udspringer af et forbrugerforhold, skal tvisten afgøres ved de danske domstole.

Marts 2022