Forretningsbetingelser

1 ANVENDELSESOMRÅDE

1.1
Accura Advokatpartnerselskab (“Accura”) anvender disse forretningsbetingelser i forbindelse med alle sager, som Accura varetager for kunder, medmindre andet er aftalt.

2 OPLYSNINGER OM ACCURA

2.1
Accuras generelle kontaktoplysninger er følgende:

Accura Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Telefon +45 3945 2800
Fax +45 3945 2801
E-mail [email protected]
Website www.accura.dk
CVR-nr. 33039018

2.2
Navn og kontaktoplysninger på de partnere og medarbejdere hos Accura, som normalt betjener kunden, vil fremgå af et aftalebrev eller af korrespondance med Accura.

2.3
Alle Accuras advokater og cand.merc.(jur.)’er har speciale inden for Accuras kompetenceområder. Accuras advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Accura har tillige undertiden ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret hos Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark på baggrund af deres udenlandske titel.

2.4
Accura har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. De af Accuras partnere og medarbejdere, som ikke er beskikket som advokater, er tillige dækket af Accuras ansvarsforsikring. Accuras ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

2.5
Vi oplyser kunden om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af kunden, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi kunden om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for kunden.

2.6
Eventuelle tvister om Accuras rådgivning løses efter de bestemmelser, som er anført i pkt. 19.1.

2.7
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og Accuras interne bestemmelser undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag. Når Accura efter aftale med kunden samarbejder med andre om ydelse af bistand til kunden, oplyser vi på kundens anmodning om de foranstaltninger, som Accura har truffet for at undgå eventuelle interesse- eller loyalitetskonflikter som følge heraf.

2.8
Accuras advokater er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de Advokatetiske Regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets website www.advokatsamfundet.dk.

3 FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF PENGE

3.1
Accura er som advokatfirma undergivet reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har pligt til at indhente og opbevare oplysninger om kunders identitet og ejer- og kontrolstrukturer i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

4 OPGAVER

4.1
Vi udarbejder sædvanligvis et aftalebrev i forbindelse med opstart af et kundeforhold. Aftalebrevet fastsætter de opgaver, som vi forventer at skulle udføre, og angiver den partner, der er ansvarlig for kundeforholdet, samt de medarbejdere, herunder specialister, der normalt vil være tilknyttet kunden. Aftalebrevet kan desuden indeholde en honoraraftale.

5 HONORAR

5.1
Medmindre vi har indgået en særskilt skriftlig honoraraftale, beregner vi vores honorar på baggrund af et skøn blandt andet under hensyn til sagens betydning og værdi for kunden, sagens udfald, arten og omfanget af det udførte arbejde og ansvaret forbundet med sagen.

5.2
Vi giver kunden en nærmere orientering om den måde, som honoraret vil blive beregnet på, eller et overslag over det forventede honorar. Vi orienterer kunden i så god tid som muligt, hvis vi har givet et overslag, og det samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. I forbrugerforhold orienterer vi altid kunden skriftligt.

6 FAKTURERING

6.1
Vi fakturerer vores honorar månedligt eller efter afslutningen af den enkelte sag. Vores betalingsbetingelser er netto 8 dage, og vi tillægger moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi 2% pr. påbegyndt måned efter fakturaens forfald. I forbrugerforhold beregnes renten dog fra det tidspunkt og med den rentesats, som følger af rentelovens bestemmelser.

7 DEPONERING

7.1
Vi kan anmode om deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Vi vil normalt anmode om deponering fra kunder, som ikke har et fast eller længerevarende kundeforhold hos os.

8 UDGIFTER

8.1
Ud over honoraret betaler kunden de udgifter, som vi afholder i forbindelse med vores arbejde, fx afgifter og gebyrer, lokale kildeskatter, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Sådanne udgifter vil altid være specificeret. Vi oplyser kunden om de forventede udgifter, herunder afgifter til offentlige myndigheder og udgifter til transport mv., og vi forbeholder os ret til at anmode om forudbetaling af de beløb, som vi skal anvende til afholdelse af sådanne udgifter.

9 BETALING

9.1
Betalinger til Accura skal foretages i overensstemmelse med de betalingsoplysninger, som er anført på vores fakturaer

10 KLIENTMIDLER

10.1
Vi forvalter alle de midler, som vores kunder betror os, efter lovgivningens og Advokatsamfundets regler for klientkonti (Klientkontovedtægten). Alle midler indsættes på klientkonti hos vores bankforbindelser. Accura har klientkonti i følgende banker:

  • Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
  • Nykredit Bank A/S
  • Danske Bank A/S
  • Jyske Bank A/S
  • Sydbank A/S
  • Arbejdernes Landsbank A/S

10.2
Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Eventuelle negative indlånsrenter vil tilsvarende blive pålagt kunden og modregnet i indeståender på klientkonti.

10.3
Vi gør opmærksom på, at indeståender på klientkonto er omfattet af samme regler om dækning af indskud som indeståender på private konti, i tilfælde af at et pengeinstitut bliver nødlidende. Hvis et pengeinstitut tages under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne således miste eventuelle indeståender, der overstiger et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder.

11 TAVSHEDSPLIGT

11.1
I henhold til de Advokatetiske Regler er vi underlagt tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som vi får kendskab til som led i vores rådgivning.

12 MARKEDSMISBRUG

12.1
Vi er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer, og vores medarbejdere er underlagt interne regler til forebyggelse af markedsmisbrug.

13 IMMATERIELLE RETTIGHEDER

13.1
Vores kunder har ret til at bruge det materiale, som vi udarbejder, i det omfang den konkrete sag forudsætter dette, men vi bevarer ejerskabet til de immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til materialet. Vores materiale må udelukkende anvendes af kunder i forbindelse med den konkrete sag og må ikke stilles til rådighed for andre uden vores forudgående skriftlige samtykke.

14 VARIGHED

14.1
Vi varetager de sager, som vi har påtaget os, indtil de er afsluttede. Vores bistand kan dog ophøre, inden en sag er afsluttet, hvis kunden anmoder herom eller tilbagekalder sin instruks, eller hvis advokatetiske forhold gør det betænkeligt at fortsætte vores bistand. Det samme gælder, hvis kunden i væsentlig grad overskrider fristen for betaling af vores honorar, eller der er anledning til tvivl om kundens betalingsevne, og der ikke stilles fornøden sikkerhed for honorarets betaling, eller hvis vi i øvrigt vurderer, at kundens interesser er bedst tjent ved, at vores bistand ophører.

15 ARKIVERING

15.1
Vi opbevarer som hovedregel alle sagens akter, herunder elektroniske data, i 5 år fra sagens afslutning, medmindre sagens karakter begrunder en kortere eller længere opbevaringsperiode, eller lovgivningen stiller krav om en længere opbevaringsperiode. Vi udleverer de originale dokumenter, senest når sagen afsluttes, medmindre andet er aftalt med kunden.

16 MARKEDSFØRING

16.1
Medmindre andet er aftalt, kan vi i vores markedsføring henvise til, at Accura har rådgivet kunden i forbindelse med sagen, når sagen er afsluttet og offentlig kendt.

17 ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

17.1
Accura er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som vores rådgivning påfører kunden. Ansvaret er dog begrænset til DKK 50.000.000 pr. sag uanset årsag. En kunde kan højst modtage DKK 100.000.000 for samlede krav mod Accura rejst eller forhøjet inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår.

17.2
En kunde er alene berettiget til at rejse et eventuelt erstatningskrav mod Accura for Accuras rådgivning i forbindelse med sagen og ikke mod individuelle partnere eller medarbejdere hos Accura.

17.3
Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, tab af data, tabt avance, tabt indtjeningspotentiale eller tab af goodwill, image eller andre former for indirekte tab eller følgeskader.

17.4
Accura rådgiver alene om dansk ret. Enhver udtalelse eller oplysning fra Accura om forhold vedrørende andre retsområder end dansk ret er udelukkende af informativ karakter og gives uden ansvar for Accura. Hvis sagen involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at vores kunder engagerer udenlandske advokater. Accura påtager sig intet ansvar for eventuel rådgivning fra udenlandske advokater, uanset om sådanne advokater måtte være engageret med Accuras bistand.

18 KLAGER

18.1
Hvis en kunde finder, at vores arbejde ikke har været tilfredsstillende, opfordrer vi kunden til at forelægge sagen for den partner, der er ansvarlig for sagen, for at finde en løsning. I tilfælde af utilfredshed med Accuras rådgivning kan kunden til enhver tid tillige kontakte Accuras direktør.

18.2
I tilfælde af en tvist om honorar opkrævet af Accura og/eller utilfredshed med en af Accuras advokaters adfærd, kan kunden klage over honorarets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.

19 LOVVALG OG TVISTER

19.1
Enhver tvist mellem en kunde og Accura om Accuras rådgivning eller disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og skal afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som aftalt værneting i 1. instans. Accura kan dog forlange, at eventuelle tvister afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler.

20 PRIVATLIVSPOLITIK

20.1
Vi behandler en række personoplysninger om vores kunder for at besvare henvendelser og eventuelt levere vores ydelser. Vores privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, herunder hvor længe vi opbevarer personoplysninger, hvilke rettigheder den registrerede har, når vi behandler dennes personoplysninger, og hvem den registrerede kan kontakte med spørgsmål. Vores privatlivspolitik er tilgængelig på vores website her.