Kundeoplysninger

De Advokatetiske Regler

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (de Advokatetiske Regler), som udtrykker den danske advokatstands opfattelse af de krav, som må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.

De Advokatetiske Regler indeholder i pkt. 13 en pligt til at oplyse kunder om nedenstående forhold:

Accura Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
Telefon +45 3945 2800
Fax +45 3945 2801
Email [email protected]
Website www.accura.dk
CVR-nr. 33039018

Accuras advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet. Accura har tillige undertiden ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Disse personer er registreret hos Advokatsamfundet og udøver advokatvirksomhed i Danmark på baggrund af deres udenlandske titel.

Accura har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. De af Accuras partnere og medarbejdere, som ikke er beskikket som advokater, er tillige dækket af Accuras ansvarsforsikring. Accuras ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Vi oplyser kunden om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af kunden, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi kunden om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for kunden.

Eventuelle tvister om Accuras rådgivning afgøres efter Accuras forretningsbetingelser eller det aftalebrev, som måtte være indgået med kunden.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og Accuras interne bestemmelser undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag. Når Accura efter aftale med kunden samarbejder med andre om ydelse af bistand til kunden, oplyser vi på kundens anmodning om de foranstaltninger, som Accura har truffet for at undgå eventuelle interesse- eller loyalitetskonflikter som følge heraf.

Accuras advokater er omfattet af retsplejelovens regler om advokater, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de Advokatetiske Regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets website www.advokatsamfundet.dk.