Privatlivspolitik for
Accura Advokatpartnerselskab

Her kan du læse om, hvordan Accura Advokatpartnerselskab (“Accura”, “vi”, “os”, “vores”) behandler personoplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte os på compliance@accura.dk, hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger.

 

Dataansvar mv.
Dataansvarlig
Når du er kunde hos os (eller i øvrigt er i kontakt med os) samt bruger vores websites, behandler vi som udgangspunkt personoplysninger som dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og databeskyttelsesloven (“DBL”).

Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på siden.

Databehandler
I visse tilfælde fungerer Accura dog som databehandler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis Accura etablerer et virtuelt datarum og ikke selv har indflydelse på indholdet heri (hvis vi f.eks. repræsenterer køber af en virksomhed, men etablerer datarummet for sælger og sælger selv bestemmer indholdet i datarummet), eller hvis håndterer en whistleblowerordning for vores kunder. Denne privatlivspolitik omfatter ikke de behandlingsaktiviteter, som vi udfører som databehandler.

Formål og kategorier af personoplysninger mv.
Vi behandler følgende personoplysninger:

Kategorier (personer)OplysningerFormålRetsgrundlagOpbevaring
Kunder (klienter), som er fysiske personer.

Personer tilknyttet kunder (klienter) og/eller koncernforbundne selskaber, herunder medarbejdere, leverandører, rådgivere, direktions- og bestyrelses- medlemmer mv.
Kontaktoplysninger, herunder navn, email, adresse og telefonnummer, og andre oplysninger afhængigt af sagen, f.eks. CPR-nr., oplysninger om økonomiske forhold og kontrakt- og aftaleforhold.

I særlige tilfælde følsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold.
Besvarelse og behandling af henvendelse, herunder levering af juridisk rådgivning og varetagelse af klientforholdet.Almindelige oplysninger:
GDPR art. 6, stk. 1, litra b (for klienter, som er fysiske personer).

GDPR art. 6, stk. 1, litra f (for øvrige personer), idet vi forfølger vores legitime interesse i at levere juridisk rådgivning og varetagelse af klientforholdet.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f, jf. 6, stk. 1, litra b (for klienter, som er fysiske personer) eller f (øvrige personer – se vores legitime interesser ovenfor).

CPR-nr.: DBL § 11.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe klientforholdet består og op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængigt af de konkrete oplysninger).
Modparter, som er fysiske personer.

Personer tilknyttet modparter og/eller modparters koncernforbundne selskaber, herunder medarbejdere, leverandører, rådgivere, direktions- og bestyrelsesmedlemmer mv.
Kontaktoplysninger, herunder navn, email, adresse og telefonnummer, og andre oplysninger afhængigt af sagen, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold og kontrakt- og aftaleforhold.

I særlige tilfælde følsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold.
Kontaktmulighed til modparter og juridisk rådgivning med henblik på varetagelse af klientforhold.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne kontakte modparter samt levere juridisk rådgivning og varetagelse af klientforhold, jf. GDPR art. 6, stk. 1. litra f.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f, jf. 6, stk. 1, litra f (se vores legitime interesser ovenfor).

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe klientforholdet består og op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængigt af de konkrete oplysninger).
Personer tilknyttet targetselskaber eller koncernforbundne selskaber ifm. due diligence ved transaktioner mv.Kontaktoplysninger, herunder navn, email, adresse og telefonnummer, oplysninger om arbejdsgiver og stillingsbetegnelse og andre oplysninger afhængigt af sagen, f.eks. oplysninger relateret til lejeforhold, oplysninger om økonomiske forhold og kontrakt- og aftaleforhold (oplysninger fra datarum).Rådgivning ifm. transaktioner (due diligence).Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne gennemgå datarumsmateriale med henblik på at yde juridisk rådgivning, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Se i øvrigt ovenfor om personer tilknyttet kunder (klienter) mv. samt personer tilknyttet modparter mv.
Så længe klientforholdet består og op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængigt af de konkrete oplysninger).
Vidner, skønsmænd, andre rådgivere mv.Kontaktoplysninger, herunder navn, email, adresse, telefonnummer. Uddannelse, erhvervsmæssig erfaring og øvrige hverv, erfaringer og erhvervsforbindelser.

Særligt i relation til vidner: Andre oplysninger afhængigt at sagen, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold og kontrakt- og aftaleforhold, og i visse tilfælde følsomme oplysninger, så som oplysning om strafbare forhold og helbredsoplysninger.
Kontaktmulighed i forbindelse med juridisk rådgivning af klienter samt inddragelse af personoplysninger ved rets- eller voldgiftssager mv.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne tage kontakt samt levere juridisk rådgivning (herunder rets- eller voldgiftssager) og varetagelse af klientforhold, jf. GDPR art. 6, stk. 1. litra f.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f, jf. 6, stk. 1, litra f (se vores legitime interesser ovenfor).

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe klientforholdet består og op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængigt af de konkrete oplysninger).
Besøgende på vores hjemmeside.IP-adresser ved placering af cookies.

Se vores cookiepolitik.
Udarbejdelse af statistik over brugen af vores websites og for at optimere vores websites.

Se vores cookiepolitik.
Almindelige oplysninger:
Hvor behandlingen ikke er baseret på samtykke, er den baseret på vores legitime interesse i at optimere vores websites, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
Se vores cookiepolitik.
Modtagere af vores nyhedsbreve.Navn, e-mailadresse og evt. tilknytning til virksomhed. I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du giver os, for at kunne sende individualiserede nyheder til dig.Markedsføring.Almindelige oplysninger:
GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Se kontaktoplysningerne nederst.
Så længe der er et gyldigt samtykke.
Deltagere i Accura events, kurser, oplæg mv.Navn, e-mailadresse og evt. tilknytning til virksomhed.Udsendelse af invitationer, forberedelse af kurser og events samt udstedelse af kursusbeviser.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at udbyde og gennemføre kurser mv., jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
I op til 5 år efter kursus eller evnet er afsluttet.
Accuras leverandører og samarbejdspartnere mv.Kontaktoplysninger, herunder navn og e-mailadresse, samt tilknytning til leverandøren mv.At kunne kontakte leverandører eller samarbejdspartnere.Almindelige oplysninger: Vores legitime interesser i at kunne kommunikere med leverandøren eller samarbejdspartneren, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Så længe der er et samarbejde med leverandøren/samarbejdspartneren samt op til 5 år efter afslutningen af samarbejdet.
Reelle ejere og ledelsesmedlemmer tilknyttet kunden (klienten). Oplysninger om politisk eksponerede eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og evt. CPR-nummer og paskopi. Politisk tilhørsforhold (politisk eksponerede) samt oplysninger om ægtefælle, registrerede partner, samlever eller forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere (nærtstående til en politisk eksponeret person).Overholdelse af forpligtelser iht. hvidvaskloven, herunder kundekendskabsprocedurer iht. hvidvaskreglerne (KYC).Almindelige oplysninger:
GDPR art. 6, litra c, jf. hvidvakslovens kapitel 3.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk. 1, litra c, jf. hvidvakslovens kapitel 3.

CPR-nr.: DBL § 11.
5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller en enkeltstående transaktions gennemførelse.
Personer, der bliver optaget af vores tv-overvågningskameraer.Fysisk fremtræden (tv-billeder) samt geografisk placering (tid og sted).Forebyggelse og opklaring af kriminalitet.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at overvåge indgangspartier mv. som led i vores sikkerhedsforanstaltninger, jf. GDPR art. 6, litra f.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Op til 30 dage i overensstemmelse med tvovervågningsloven.
Personer nævnt i CVR, domme og andre offentlige kilder.Navn, arbejdsgiver, titel, adresse, telefonnumre, tilknytning til virksomhed.Juridisk sagsbehandling og baggrundsviden.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesser i at foretage juridisk sagsbehandling og opnå baggrundsviden, jf. GDPR art. 6, litra f.
Så længe oplysningerne er offentligt tilgængelige.
Pårørende til vores medarbejdere.Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og relation til medarbejder.Kontaktmulighed til den pårørende i fald det er nødvendigt.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne komme i kontakt med pårørende, jf. GDPR art. 6, litra f.
Så længe medarbejderen er ansat hos Accura og op til 5 år efter medarbejderens fratræden.

Modtagere
Videregivelse til tredjemand
Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre. Vi kan dog være forpligtede til at videregive dine personoplysninger efter lovgivningen, ligesom det kan være nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor.

Modtagerne kan være offentlige myndigheder (f.eks. erhvervs- og selskabsmyndighederne, skattemyndighederne, Finanstilsynet, konkurrence-, forbruger eller databeskyttelsesmyndighederne) domstolene, voldgiftsinstitutioner, eksterne juridiske rådgivere, finansielle rådgivere og revisorer, banker, forsikringsselskaber samt andre tredjemænd (f.eks. virksomheder som undersøger forhold eller rådgiver om andre forhold end de nævnte).

Overladelse til databehandlere
Vi overlader i nogle tilfælde behandlingen af personoplysninger til vores databehandlere, som bl.a. leverer vores IT-systemer, herunder hosting, backup og support samt leverandører af virtuelle datarum. Afhængigt af den konkrete sag kan det blive nødvendigt at benytte andre databehandlere.

 

Overførsel til tredjelande
I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det kan være modparter, rådgivere eller myndigheder. Det kan også være vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

Hvis modtageren er beliggende uden for EU eller EØS indgår vi EU-standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-kommissionen med modtageren inden vi overfører personoplysningerne. Derudover kan der overføres personoplysninger, hvis overførslen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til compliance@accura.dk.

 

Pligtmæssige oplysninger
De fleste af de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, sker frivilligt eller for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt med os eller en tredjepart, eller for at kunne gøre et retskrav gældende.

Skal vi foretage registreringer på vegne af dig i offentlige systemer (f.eks. virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk) skal vi dog være i stand til at kunne identificere dig. Derfor vil det ofte være nødvendigt, at vi er i besiddelse af dit personnummer. Derudover vil vi – f.eks. hvis situationen er omfattet af hvidvaskloven eller vi skal oprette en bankkonto på dine vegne – skulle være i besiddelse af dokumentation, der entydigt identificerer dig. Det kan f.eks. være kopi af pas. Tilsvarende forpligtelser gælder, hvis vi skal udbetale midler til dig (f.eks. ved imødekommelse af legatansøgninger eller ved udbetaling af vederlag).

Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne kan være, at vi ikke kan varetage formålene nævnt (herunder i visse tilfælde klient- eller kundeforholdet), eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for offentlige myndigheder. Med hensyn til oplysninger indhentet efter hvidvaskloven er det således obligatorisk at give disse oplysninger for, at vi kan opfylde vores forpligtelser efter lovgivningen.

 

Opbevaring
Se beskrivelsen i skemaet under “Formål og kategorier af personoplysninger mv.” ovenfor.

 

Dine rettigheder
Du er velkommen til at kontakte os på compliance@accura.dk, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Du har som udgangspunkt følgende rettigheder:

Ret til indsigt: Du har ret til se de oplysninger, vi behandlinger om dig.

Ret til berigtigelse: Du kan bede os om at rette forkerte oplysninger om dig.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vi normalt skal slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I så fald behandler vi kun personoplysningerne med dit samtykke, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Vi kan i alle tilfælde opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse: Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

I nogle tilfælde gælder dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne ikke for Accuras behandling af dine personoplysninger – bl.a. som følge af vores tavshedspligt. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til sletning eller dataportabilitet i det konkrete tilfælde, idet dette afhænger af de konkrete omstændigheder.

 

Klage til datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Accuras kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:
Accura Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 33039018
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
E-mail: compliance@accura.dk
Telefon: +45 3945 2800

Version: august 2020