Privatlivspolitik
for Accura
Advokatpartnerselskab

Her kan du læse om, hvordan Accura Advokatpartnerselskab (“Accura”, “vi”, “os”, “vores”) behandler personoplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte os på [email protected], hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger.

Dataansvar mv.
Dataansvarlig
Når du er klient hos os (eller i øvrigt er i kontakt med os) og bruger vores websites, behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger som dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og databeskyttelsesloven (“DBL”).
Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på siden.

Databehandler
I visse tilfælde fungerer Accura dog som databehandler. Dette er fx tilfældet, hvis Accura etablerer et virtuelt datarum og ikke selv har indflydelse på indholdet heri (hvis vi fx repræsenterer køber af en virksomhed, men etablerer datarummet for sælger, og sælger selv bestemmer indholdet i datarummet). Denne privatlivspolitik omfatter ikke de behandlingsaktiviteter, som vi udfører som databehandler.

Formål og kategorier af personoplysninger mv.
Vi behandler følgende personoplysninger:

Kategorier (personer)OplysningerFormålRetsgrundlagOpbevaring
Klienter, som er fysiske personer.

Personer tilknyttet klienter og/eller koncernforbundne selskaber, herunder medarbejdere, leverandører, rådgivere, ledelsesmedlemmer mv.
Kontaktoplysninger, herunder navn,
e-mailadresse, adresse og telefonnummer, og andre oplysninger afhængig af sagen, fx CPR-nr., oplysninger om økonomiske forhold og aftaleforhold.

I særlige tilfælde, følsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold.
Besvarelse og behandling af henvendelser, herunder levering af juridisk rådgivning og varetagelse af klientforholdet.Almindelige oplysninger:
GDPR art. 6, stk. 1, litra b, for klienter, som er fysiske personer.

GDPR art. 6, stk. 1, litra f, for øvrige personer, idet vi forfølger vores legitime interesse i at levere juridisk rådgivning og varetagelse af klientforholdet.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b, for klienter, som er fysiske personer, eller art. 6, stk. 1, litra f, for øvrige personer. Se vores legitime interesser ovenfor.

CPR-nr.: DBL § 11.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe klientforholdet består og i op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængig af de konkrete oplysninger)
Modparter, som er fysiske personer.

Personer tilknyttet modparter og/eller modparters koncernforbundne selskaber, herunder medarbejdere, leverandører, rådgivere, ledelsesmedlemmer mv.
Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer, og andre oplysninger afhængig af sagen, fx oplysninger om økonomiske forhold og aftaleforhold.

I særlige tilfælde, følsomme oplysninger (fx helbredsoplysninger) eller oplysninger om strafbare forhold.
Kontaktmulighed til modparter og juridisk rådgivning med henblik på varetagelse af klientforholdet.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne kontakte modparter og levere juridisk rådgivning og varetagelse af klientforholdet, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra f. Se vores legitime interesser ovenfor.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe klientforholdet består og i op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængig af de konkrete oplysninger).
Personer tilknyttet target-selskaber eller koncernforbundne selskaber i forbindelse med due diligence ved transaktioner mv.Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer. Oplysninger om arbejdsgiver, stillingsbetegnelse og andre oplysninger afhængig af sagen, fx oplysninger vedrørende lejeforhold, økonomiske forhold og aftaleforhold (oplysninger fra datarum).Rådgivning i forbindelse med transaktioner (due diligence).Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne gennemgå datarumsmateriale med henblik på at yde juridisk rådgivning, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Se i øvrigt ovenfor om personer tilknyttet klienter mv. og personer tilknyttet modparter mv.
Så længe klientforholdet består og i op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængig af de konkrete oplysninger).
Vidner, skønsmænd, andre rådgivere mv.Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer.

Oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring og øvrige hverv, erfaringer og erhvervsforbindelser.

Særligt i relation til vidner:
Andre oplysninger afhængig af sagen, fx oplysninger om økonomiske forhold og aftaleforhold, og i visse tilfælde følsomme oplysninger, såsom oplysninger om strafbare forhold og helbredsoplysninger.
Kontaktmulighed i forbindelse med juridisk rådgivning af klienter og inddragelse af personoplysninger ved rets- eller voldgiftssager mv.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne tage kontakt og levere juridisk rådgivning, herunder rets- eller voldgiftssager, og varetagelse af klientforholdet, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra f. Se vores legitime interesser ovenfor.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe klientforholdet består og i op til 10 år efter afslutningen heraf (afhængig af de konkrete oplysninger).
Ledere og medarbejdere, fordringshavere, kontraktsparter, kunder, debitorer, kapitalejere og andre personer med tilknytning til selskaber, virksomheder og/eller personer, som er omfattet eller på anden måde berørt af sager inden for tvangsopløsning, rekonstruktion, insolvens og konkurs.Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer.

Opgørelse af tilgodehavender med tilhørende dokumentation og oplysninger om evt. tvister i forbindelse hermed.

Betalingsoplysninger og kontonummer og opgørelse af rentekrav.

Afhængig af sagens karakter, følsomme personoplysninger om helbred og oplysninger om strafbare forhold.

Oplysninger vedrørende ansættelsen, herunder fx ansættelsesaftale, arbejdstid, sygefravær, løn-, skatte- og økonomioplysninger, kontonummer og evt. anmeldelse til LG.
Kontaktmulighed i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder undersøgelse af forhold og varetagelse af interessen i at søge at opnå fyldestgørelse, herunder fordringsprøvelse og inddrivelse.

Mulighed for at foretage udbetaling afhængig af sagens karakter.

De registreringer, der er nødvendige for sagsbehandlingen.
Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne tage kontakt og sagsbehandle, prøve og udfylde aftaler, der udspringer af sagen, og overholde de retlige forpligtelser, der påhviler kurator, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, c og f.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe sagen verserer og i op til 10 år efter afslutning heraf (afhængig af de konkrete oplysninger).
Ledere, medarbejdere og andre tilknyttet vores klienter.
Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer, og oplysninger om arbejdsgiver og stillingsbetegnelse og andre oplysninger afhængig af sagen, fx oplysninger om sygdom, fravær og andre oplysninger vedrørende ansættelsen.
Rådgivning i forbindelse med ansættelsesretlige opdrag fra klienter, herunder advokatundersøgelser, håndtering af whistleblowerrapporter og lignende undersøgelser.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne tage kontakt og sagsbehandle, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe sagen verserer og i op til 10 år efter afslutning heraf (afhængig af de konkrete oplysninger).
Personer, der foretager en indberetning i de whistleblowerordninger, som vi håndterer for vores klienter.

Personer, der nævnes i indberetninger i de whistleblowerordninger, som vi håndterer for vores klienter.
Kontaktoplysninger, herunder navn og stilling, og andre oplysninger, som vi modtager i forbindelse med de indberettede forhold eller hændelser. Dette kan omfatte oplysninger om strafbare forhold.Håndtering af modtagne indberetninger i de whistleblowerordninger, som vi håndterer for vores klienter, og hvor Accura er dataansvarlig (Accura er klientens whistleblowerenhed).

Vi behandler personoplysningerne for at udføre den nødvendige opfølgning på indberetningerne og for at holde styr på, hvilke sager vi har behandlet.
For whistleblowerordninger etableret i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere
Alle oplysninger:
Lov om beskyttelse af whistleblowere § 22.

For frivilligt etablerede whistleblowerordninger (ikke omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere)
Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at undersøge den indberetning, som vi har modtaget, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Følsomme personoplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra f.

Strafbare forhold: DBL § 8.
Så længe sagen verserer og i op til 10 år efter afslutning heraf (afhængig af de konkrete oplysninger).
Besøgende på vores website.IP-adresser ved placering af cookies.

Se vores cookiepolitik.
Udarbejdelse af statistik over brugen af vores websites og for at optimere vores websites.

Se vores cookiepolitik.
Almindelige oplysninger:
Hvis behandlingen ikke er baseret på samtykke, er den baseret på vores legitime interesse i at optimere vores websites, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
Se vores cookiepolitik.
Modtagere af vores nyhedsbreve.Navn, e-mailadresse og evt. tilknytning til virksomhed.

I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du giver os, for at kunne sende individualiserede nyheder til dig.
Markedsføring.Almindelige oplysninger:
GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.
Så længe der er et gyldigt samtykke.
Deltagere i Accuras events, kurser, oplæg, konkurrencer mv.Navn, e-mailadresse og evt. tilknytning til virksomhed, titel, uddannelsesinstitution og -år.Udsendelse af invitationer, forberedelse af kurser og events, udstedelse af kursusbeviser samt kontakt vedrørende præmiering.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at udbyde og gennemføre kurser, events, oplæg, konkurrencer mv., jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
I op til 5 år efter kurset, eventet, oplægget, konkurrencen mv. er afsluttet.
Accuras leverandører og samarbejdspartnere mv.Kontaktoplysninger, herunder navn og e-mailadresse, og oplysninger om tilknytning til leverandøren mv.At kunne kontakte leverandører eller samarbejdspartnere.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne kommunikere med leverandøren eller samarbejdspartneren, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
Så længe der er et samarbejde med leverandøren/samarbejdspartneren og i op til 5 år efter afslutningen af samarbejdet.
Reelle ejere og ledelsesmedlemmer tilknyttet klienten. Oplysninger om politisk eksponerede eller en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og evt. CPR-nr. og paskopi.

Politisk tilhørsforhold (politisk eksponerede personer) og oplysninger om ægtefælle, registreret partner, samlever eller forældre og børn og deres ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere (nærtstående til en politisk eksponeret person).
Overholdelse af forpligtelser efter hvidvaskloven, herunder kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskreglerne.Almindelige oplysninger:
GDPR art. 6, stk. 1, litra c, jf. hvidvasklovens kapitel 3.

Følsomme oplysninger:
GDPR art. 9, stk. 2, litra g, jf. art. 6, stk. 1, litra c, jf. hvidvasklovens kapitel 3.

CPR-nr.: DBL § 11.
I 5 år efter forretningsforbindelsens ophør.
Personer, der bliver optaget af vores TV-overvågningskameraer.Fysisk fremtræden (TV-billeder) og geografisk placering (tid og sted).Forebyggelse og opklaring af kriminalitet.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at overvåge indgangspartier mv. som led i vores sikkerhedsforanstaltninger, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Strafbare forhold: DBL § 8.
I op til 30 dage i overensstemmelse med TV-overvågningsloven.
Personer nævnt i CVR, domme og andre offentlige kilder.Navn, arbejdsgiver, titel, adresse, telefonnumre, tilknytning til virksomhed.Juridisk sagsbehandling og baggrundsviden.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at foretage juridisk sagsbehandling og opnå baggrundsviden, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
Så længe oplysningerne er offentligt tilgængelige.
Pårørende til vores medarbejdere.
Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og relation til medarbejderen.Kontaktmulighed til den pårørende i fald det er nødvendigt.Almindelige oplysninger:
Vores legitime interesse i at kunne komme i kontakt med pårørende, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
Så længe medarbejderen er ansat hos Accura og i op til 5 år efter medarbejderens fratræden.

Modtagere
Videregivelse til tredjemand
Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til andre. Vi kan dog være forpligtede til at videregive dine personoplysninger efter lovgivningen, ligesom det kan være nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor.

Modtagerne kan være offentlige myndigheder (fx erhvervs- og selskabsmyndighederne, skattemyndighederne, Finanstilsynet, konkurrence-, forbruger- eller databeskyttelsesmyndighederne), domstole, voldgiftsinstitutioner, eksterne juridiske rådgivere, finansielle rådgivere og revisorer, banker, forsikringsselskaber og andre tredjemænd (fx virksomheder, som undersøger forhold eller rådgiver om andre forhold end de nævnte).

Overladelse til databehandlere
Vi overlader i nogle tilfælde behandlingen af personoplysninger til vores databehandlere, som bl.a. leverer vores IT-systemer, herunder hosting, backup og support og leverandører af virtuelle datarum. Afhængig af den konkrete sag kan det blive nødvendigt at benytte andre databehandlere.

Overførsel til tredjelande
I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det kan være modparter, rådgivere eller myndigheder. Det kan også være vores databehandlere (fx IT-leverandører).

Hvis modtageren er beliggende uden for EU eller EØS, indgår vi EU-standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, med modtageren, inden vi overfører personoplysningerne. Derudover kan vi overføre personoplysninger, hvis overførslen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til [email protected].

Pligtmæssige oplysninger
De fleste af de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, sker frivilligt eller for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt med os eller en tredjepart eller for at kunne gøre et retskrav gældende.

Hvis vi skal foretage registreringer på vegne af dig i offentlige systemer (fx virk.dktinglysning.dk eller minretssag.dk), skal vi være i stand til at kunne identificere dig. Derfor vil det ofte være nødvendigt, at vi er i besiddelse af dit CPR-nr. Derudover skal vi være i besiddelse af dokumentation, der entydigt identificerer dig, fx hvis situationen er omfattet af hvidvaskloven, eller hvis vi skal oprette en bankkonto på dine vegne. Det kan fx være kopi af dit pas. Tilsvarende forpligtelser gælder, hvis vi skal udbetale midler til dig (fx ved imødekommelse af legatansøgninger eller ved udbetaling af vederlag).

Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne kan være, at vi ikke kan varetage de nævnte formål, herunder i visse tilfælde klientforholdet, eller at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for offentlige myndigheder. Med hensyn til oplysninger indhentet efter hvidvaskloven er det således obligatorisk at give disse oplysninger, for at vi kan opfylde vores forpligtelser efter lovgivningen.

Opbevaring
Se beskrivelsen i skemaet under “Formål og kategorier af personoplysninger mv.” ovenfor.

Dine rettigheder
Du er velkommen til at kontakte os på [email protected], hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Du har som udgangspunkt følgende rettigheder:

Ret til indsigt: Du har ret til se de oplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du kan bede os om at rette forkerte oplysninger om dig.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vi normalt skal slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I så fald behandler vi kun personoplysningerne med dit samtykke, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Vi kan i alle tilfælde opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse: Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

I nogle tilfælde gælder dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne ikke for Accuras behandling af dine personoplysninger, bl.a. som følge af vores tavshedspligt. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til sletning eller dataportabilitet i det konkrete tilfælde, da dette afhænger af de konkrete omstændigheder.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Accuras kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

Accura Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 33039018
Alexandriagade 8
2150 Nordhavn
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 3945 2800

Version: 17. april 2023