Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

;

Accura vinder principiel konsortiesag for Eurostar Danmark A/S i Sø- og Handelsretten


;

Case info

Accura har repræsenteret Eurostar Danmark A/S i en principiel sag ved Sø- og Handelsretten om lovligheden af et konsortium inden for vejmarkeringsbranchen.

Sagen omhandler Vejdirektoratets genudbud af kørebaneafmærkninger i 3 distrikter i marts 2014. Det var muligt at byde både på enkelte distrikter og med samlerabat ved tildeling af flere distrikter. Udbudsmodellen var et resultat af nogle anbefalinger udarbejdet af konsulentfirmaet McKinsey tilbage i 2010, der skulle tilskynde til at samle flere mindre projekter for at skabe større volumen, der kunne give synergier og mere konkurrencedygtige bud.

Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S (tidligere LKF Vejmarkering A/S) valgte at byde som et konsortium på den samlede opgave med en samlerabat, idet parterne på baggrund af udbuddets rabatstruktur samt erfaringer fra tidligere udbud vurderede, at den reelle konkurrence stod om den samlede opgave, og idet ingen af parterne havde kapacitet til hver især at byde på den samlede opgave. Konsortiet vandt den samlede opgave med det samlet set laveste bud på opgaven. En konkurrent klagede til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der herefter valgte at gå ind i sagen.

Den 25. juni 2015 traf Konkurrencerådet afgørelse om, at konsortiesamarbejdet var ulovligt på linje med et klassisk kartel. Da de to firmaer kunne have budt hver for sig på enkelte distrikter, blev der ifølge Konkurrencerådet afgivet færre bud, end hvis parterne ikke var gået sammen i et konsortium, og dermed havde konsortiet begrænset konkurrencen om udbuddet. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse 11. april 2016. I forlængelse af stadfæstelsen blev der indgivet politianmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der valgte at sigte de to firmaer og udvalgte direktionsmedlemmer.

Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S indbragte sagen for Sø- og Handelsretten, der ved afgørelse af 27. august 2018 ophævede Konkurrencerådets afgørelse som stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, idet retten finder, at Vejdirektoratets udbudsmodel tilskyndede til samlede bud i overensstemmelse med McKinseys anbefalinger, og at det fremstod som en realistisk mulighed, at der kunne forventes bud på den samlede opgave og fra udenlandske bydende. Den omstændighed, at et firma, der ønsker at byde på opgaven, ikke har kapacitet til selv at byde på den samlede opgave, men kun på enkeltdistrikter, kan efter rettens opfattelse ikke afskære et firma fra at indgå i et konsortium med henblik på at give et samlet bud på alle distrikter, idet en sådan begrænsning ikke nødvendigvis vil skærpe konkurrencen.

Om de to firmaer reelt var ude af stand til hver for sig at afgive et samlet bud, er derfor ifølge retten afgørende for, om konsortiet kan antages at indebære en overtrædelse af konkurrencereglerne. De to firmaer havde foretaget kapacitetsberegninger, der viste, at dette var tilfældet. Ifølge retten havde konkurrencemyndighederne ikke – trods meget omfattende kapacitetsberegninger – godtgjort, at de to firmaers kapacitetsberegninger ikke var retvisende, og myndighederne havde dermed ikke løftet sin bevisbyrde. Myndighedernes antagelse om, at de to firmaer kunne have løftet den samlede opgave alene, var ifølge retten baseret på hypotetiske antagelser om muligheden for at antage yderligere mandskab og købe yderligere maskiner, og der var ingen dokumentation for, at dette kunne lade sig gøre eller var forretningsmæssigt forsvarligt.

Konkurrencemyndighederne har nu 4 uger til at tage stilling til, om afgørelsen skal ankes.

Christina Heiberg-Grevy har repræsenteret Eurostar Danmark A/S for såvel konkurrencemyndighederne som Sø- og Handelsretten.

Læs afgørelsen fra Sø- og Handelsretten. 


Kontakt

Christina Heiberg-Grevy
Christina Heiberg-Grevy

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6739
christina.heiberg-grevy@accura.dk